Uvjeti i pravila korištenja


Uvjeti i pravila korištenja

Temeljne odredbe

 • Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.airsoft-bazaar.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni airsoft-bazar.com, dalje u tekstu internetski portal Airsoft Bazaar.

 • Internetski portal Airsoft Bazaar u vlasništvu je obrta WebLink, obrt za računalno programiranje i promidžbu, vl. Antonio Novak

 • Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Airsoft Bazaar, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Airsoft Bazaar.

Opće odredbe

 • Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Airsoft Bazaar. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Airsoft Bazaar upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

 • U svrhu korištenja usluga internetskog portala Airsoft Bazaar, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Airsoft Bazaar putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Airsoft Bazaar te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

 • Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Airsoft Bazaar dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Airsoft Bazaar se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

 • Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Airsoft Bazaar će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Airsoft Bazaar.

 • Airsoft Bazaar vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

 • Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Airsoft Bazaar ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi, može odgovarajuće postupati.

 • Airsoft Bazaar je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Airsoft Bazaar.

 • Airsoft Bazaar zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Airsoft Bazaar podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 • Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Airsoft Bazaar ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Airsoft Bazaar od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Airsoft Bazzar svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

 • Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Airsoft Bazaar i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Airsoft Bazaar nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

 • Kako bi unaprijedio svoju uslugu Airsoft Bazaar upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Airsoft Bazaar.

 • Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Airsoft Bazaar, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Airsoft Bazaara.

 • Airsoft Bazaar ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

 • Airsoft Bazaar ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Airsoft Bazaar i aplikacija Airsoft Bazaar za mobilne telefone.

 • Internetski portal Airsoft Bazaar sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Airsoft Bazaar ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Airsoft Bazaar će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

 • Predaja oglasa na Airsoft Bazaaru

 • Airsoft Bazaar je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Njuškalu objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

 • Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

 • Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.

 • Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.

 • Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "stol i četiri stolice", ali nije dopušteno zajedno prodavati "skije i motocikl".)

 • Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

 • Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).

 • Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

 • Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.

 • Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Airsoft Bazaar: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Airsoft Bazaar imaju otvoren poslovni profil mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Airsoft Bazaar. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s internetskim portalom Airsoft Bazaar nisu dopuštene. Airsoft Bazaar zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

 • Internetski portal Airsoft Bazaar zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

 • Internetski portal Airsoft Bazaar ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način

  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije

  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv

  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe

  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

  • kad se oglašava potražnja

  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Airsoft Bazaar

  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena

  • Airsoft Bazaar zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

 • Objavom oglasa na internetskom portalu Airsoft Bazaar korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

 • Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Airsoft Bazaar da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Airsoft Bazaar u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Airsoft Bazaar.

 • Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Airsoft Bazaar Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Airsoft Bazaar korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Airsoft Bazaar te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

 • Airsoft Bazaar ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

 • Elektronička komunikacija između Airsoft Bazaarvih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

  • informiranja o detaljima oglasa

  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu

  • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

 • Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Airsoft Bazaaru dužni:

  • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika

  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

 • Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Airsoft Bazaaru nije dopušteno

  • promovirati druge servise, proizvode i usluge

  • slati poveznice na druge internetske lokacije

  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju

  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena

  • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt

  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva

  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama

  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje

  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati

  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

 • Radi zaštite korisnika, sprječavanja zlouporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja proizvoda internetskog portala Airsoft Bazaar, internetski portal Airsoft Bazaar zadržava pravo bez obavijesti:

  • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)

  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima

  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima

  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

Završne odredbe

 • Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 4. ožujka 2019. godine.

 • Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

  • na adresu sjedišta obrta: Miroslava Krleže 10, 48000 Koprivnica

  • putem e-pošte na adresu: [email protected]

 • Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Internetskog portala Airsoft Bazaar:

WebLink, obrt za računalno programiranje i promidžbu, vl. Antonio Novak

Adresa: Miroslava Krleže 10, 48000 Koprivnica

E-pošta: [email protected]